Login

PLAYER RANKINGS
Rank School Name Class Level Kills Deaths
1  Envy ShamanF 175 24 54
2  `Chin ShamanF 175 12 5
3  Ry`1 ShamanM 175 7 28
4  YssaYuna ShamanF 175 5 30
5  fs_hokai ShamanF 175 1 39
6  Champagne ShamanF 175 0 0
7  Schizo ShamanM 173 0 0
8  WinterMelon ShamanF 172 0 16
9  Yona ShamanF 163 0 11
10  `SG-Maiden` ShamanF 162 0 0
11  Yarizui ShamanF 158 0 1
12  MOMOLAND ShamanF 156 0 1
13  -DEATHxPENALTY- ShamanF 130 0 0
14  `1Q` ShamanF 118 0 0
15  Mukuro ShamanM 105 0 0
16  Babey`JANE ShamanF 98 0 0
17  Estranghero ShamanM 83 0 0
18  `Lucy ShamanF 77 0 0
19  ROCELYN ShamanM 60 0 0
20  Kenshin ShamanM 35 0 0
21  `-Princessa ShamanF 33 0 0
22  Arnoldre ShamanM 32 0 0
23  Cinnamon ShamanF 31 0 0
24  Chrome ShamanF 30 0 0
25  zDEATHxPENALTYz ShamanF 13 0 0
26  paWALK1kUP ShamanF 5 0 0
27  -/SinnerSaint/- ShamanF 5 0 0
28  Buji123 ShamanM 3 0 0
29  Shammen ShamanF 2 0 0
30  Sloth ShamanF 1 0 0
31  YOBAB ShamanF 1 0 0
32  ian123 ShamanF 1 0 0
33  `Trisha ShamanF 1 0 0
34  SACRAMENTO ShamanF 1 0 0
35  Sphere ShamanF 1 0 0
36  No`1 ShamanF 1 0 0
37  TeKnwj1 ShamanM 1 0 0
38  Pepero ShamanM 1 0 0
39  Honey ShamanF 1 0 0
40  FS`GameTaymu ShamanF 1 0 0
41  `-O-O-` ShamanF 1 0 0